ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Advies- en trainingsbureau voor het forensisch interview
Dennekampen 7 7855 PA Meppen


1 ALGEMEEN
1.1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training- en adviesopdrachten tussen Kinterview en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2

Kinterview acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Kinterview, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.

1.3

Kinterview draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en Kinterview.

1.4 In beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Kinterview werkt niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid.

2 GRONDSLAG OFFERTES

Offertes van Kinterview zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor het opstellen van de offerte heeft verstrekt. Kinterview zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


3 OVEREENKOMSTEN
3.1

Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Kinterview komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan Kinterview.

3.2

In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door Kinterview worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en de door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.

3.3

Kinterview hanteert na ondertekening van een offerte een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt voor zowel particuliere als zakelijke opdrachten. Indien binnen een specifieke business-to-business offerte expliciet sprake is van een andere bedenktermijn, dan geldt de in die offerte bepaalde bedenktermijn.
Binnen de bedenktermijn kan de opdracht kosteloos worden geannuleerd.


4 ANNULERING
4.1 In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen adviesopdracht zal de tijd die al werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum door Kinterview in rekening worden gebracht.
4.2

In geval van annulering van een trainings- of adviesopdracht gelden de volgende regelingen:
Annulering tot 8 weken voor aanvangsdatum: 0% van het voor de training overeengekomen totaaltarief.
Annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum: 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief.
Annulering tussen 0 en 4 weken voor aanvangsdatum: 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief.
Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de al verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de faxdatum.

4.3

Bij annulering van deelname aan trainingen of studiedagen met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.
Annulering tot een maand voor de (aanvangs)datum: 0% van de aan de training/studiedag verbonden kosten.
Annulering tussen een maand en veertien dagen voor de (aanvangs)datum: 50% van de aan de training/studiedag verbonden kosten.
Annulering binnen veertien dagen voor de (aanvangs)datum: 100% van de aan de training/studiedag gebonden kosten.
Bovengenoemde regeling geldt ook in het geval de aanmelding binnen één van de bovengenoemde perioden heeft plaatsgevonden.

4.4 Voor het annuleren van opdrachten betreffende het uitvoeren van een verhoor door Kinterview of het coachen van een verhoor door Kinterview, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
4.5 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum waarop de annulering door Kinterview wordt ontvangen als annuleringsdatum geldt.

5 ZIEKTE VAN DE TRAINER
  In het geval de trainer van Kinterview door ziekte of andere dwingende omstandigheden niet in staat is op de afgesproken datum de training te verzorgen, zal deze worden verschoven naar een door de opdrachtgever en Kinterview gezamenlijk te bepalen nieuwe datum.

6 TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
6.1 Trainingen
De kosten voor uitvoering van trainingen worden steeds berekend per dagdeel (=ochtend, middag of avond). Dit dagdeeltarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De kosten voor voorbereiding worden steeds berekend per uur.
6.2

Overige opdrachten
De kosten voor andere werkzaamheden dan trainingen worden berekend per uur. Deze tarieven kunnen halfjaarlijks worden aangepast. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.


7 BETALINGSVOORWAARDEN
7.1 Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
7.2 Indien Kinterview voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelt, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Kinterview mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

8 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het training-, of adviesresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Kinterview. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van Kinterview. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijds beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


9 AANSPRAKELIJKHEID

Kinterview is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Kinterview voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.


10 TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.