Klachtenregeling

Wanneer een opdrachtgever of klant een klacht heeft over de kwaliteit van de door Jannie van der Sleen of onder haar verantwoordelijkheid door anderen verrichte werkzaamheden, kunt u hierover tot 8 weken na afronding van de opdracht schriftelijk een klacht indienen. Dit kan per post (Dennekampen 7, 7855 PA Meppen) of per e-mail (jvandersleen@kinterview.com).

Jannie van der Sleen zal dan binnen een week schriftelijk op de klacht reageren.
In eerste instantie zal geprobeerd worden om binnen 8 weken (behoudens bijzondere omstandigheden, zoals vakantie) in gezamenlijk overleg tot een bevredigende afhandeling van de klacht te komen. Wanneer de termijn van 8 weken niet haalbaar is, wordt de opdrachtgever of klant hierover minimaal 1 week voor het verstrijken van de termijn van 8 weken geïnformeerd. Hierbij wordt toegelicht wat de reden is van het uitstel. In geen geval mag de afhandeling van de klacht door Jannie van der Sleen langer dan 6 maanden duren (tenzij de opdrachtgever of klant en Jannie van der Sleen hierover in onderling overleg een afspraak hebben gemaakt).

Wanneer het niet lukt in gezamenlijk overleg tot een bevredigende afhandeling van de klacht te komen, dan kan de opdrachtgever of klant een klacht indienen bij het tuchtcollege van het Nederlands Instituut van Psychologen:
http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html

De uitspraak van de tuchtcolleges van het NIP is bindend. Eventuele consequenties worden door Kinterview binnen 4 weken afgehandeld met inachtneming van de leveringsvoorwaarden van Kinterview.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Jannie van der Sleen houdt een klachtenregistratie bij van alle binnengekomen klachten. Klachten en de wijze van afhandeling worden gedurende 10 jaar bewaard.