Afgeronde activiteiten

Bijscholingsdag voor Verhoorders Kwetsbare Verdachten
Op deze dag wordt aandacht besteed aan communicatie met mensen met psychotische problematiek tijdens het verdachtenverhoor. De dag is bedoeld voor rechercheurs die de opleiding Verhoor Kwetsbare Verdachten van de Politieacademie met succes hebben afgerond.

Themadag Internationale Kinderontvoeringen
De themadag internationale kinderontvoeringen was bestemd voor regiocoördinatoren vermiste personen, politiefunctionarissen jeugd- en zedenzaken, officieren van justitie en kinderrechters. Doel van de themadag was inzicht te bieden in de rol en mogelijkheden van politie en justitie bij internationale kinderontvoeringen.

Studiedag Tunnelvisie in Strafrechtelijk Onderzoek
De studiedag Tunnelvisie in Strafrechtelijk Onderzoek was bestemd voor politiefunctionarissen, leden van het openbaar ministerie en leden van de rechterlijke macht. Het doel van deze dag was de oorzaken van tunnelvisie en mogelijkheden om tunnelvisie te voorkomen, te bespreken. De discussie vormde een wezenlijk onderdeel van deze studiedag.

Follow-updag 'Het horen van licht verstandelijk beperkte en zwakbegaafde verdachten'
In samenwerking met Clarent beeldvorming & communicatie, organiseerde Kinterview de follow-updag 'Het horen van licht verstandelijk beperkte en zwakbegaafde verdachten'. Deze follow-updag was bedoeld voor rechercheurs die eerder de tweedaagse cursus van Kinterview en Clarent over ditzelfde onderwerp hadden gevolgd.

Studiedag Loverboys
De Studiedag Loverboys was bestemd voor politiefunctionarissen, leden van het openbaar ministerie en leden van de rechterlijke macht, die met deze problematiek te maken hebben. Tijdens deze dag werd inzicht gegeven in het proces dat meisjes doorlopen die slachtoffer worden van een loverboy. Daarnaast werd aandacht besteed aan de mogelijkheden die de politie heeft om de problematiek rondom loverboys aan te pakken, zowel wat betreft de slachtoffers als wat betreft de daders.

Themadag Geografische Daderprofilering
Geografische analyse en geografische daderprofilering zijn relatief nieuwe analysetechnieken die handreikingen kunnen bieden om het rechercheonderzoek richting te geven. De themadag geografische daderprofilering had tot doel leidinggevenden van opsporingsonderzoeken, rechercheurs, criminaliteitsanalisten en beleidsmakers op de hoogte te stellen van de mogelijkheden, onmogelijkheden en ontwikkelingen met betrekking tot deze techniek.

Tweedaagse cursus 'Het horen van licht verstandelijk beperkte en zwakbegaafde verdachten'
Kinterview gaf in samenwerking met Clarent beeldvorming & communicatie, de tweedaagse cursus 'Het horen van licht verstandelijk beperkte en zwakbegaafde verdachten'. Inmiddels is deze tweedaagse in aangepaste vorm opgenomen in de opleiding Verhoor Kwetsbare Verdachten van de Politieacademie.

Workshopcyclus 'Verhoren als professie'
In samenwerking met Significa, atelier voor professionele bejegening, organiseerde Kinterview de workshopcyclus 'Verhoren als professie'. De workshopcyclus bestond uit 4 workshops.

Het horen van kwetsbare verdachten met psychische en cognitieve functiestoornissen
In samenwerking met Marko Jelicic van de Universiteit Maastricht, organiseerde Kinterview de ééndaagse cursus 'Het horen van verdachten met psychische en cognitieve functiestoornissen'. De cursusdag was gericht op verdachten die gevoeliger zijn voor beïnvloeding dan gemiddelde verdachten.

Studiedagen voor Studioverhoorders
Kinterview organiseerde in de afgelopen jaren verschillende studiedagen voor studioverhoorders: speciaal opgeleide rechercheurs die kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar en verstandelijk beperkte mensen als getuige horen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Deze verhoren vinden plaats in de daarvoor speciaal ingerichte verhoorstudio's bij de politie. De verhoren worden audiovisueel geregistreerd.

Themadag 'Bijzondere verhoren' voor de verhoorders in de kindvriendelijke studio
In samenwerking met de Politieacademie organiseerde Kinterview op 18 maart 2010 de themadag 'Bijzondere Verhoren'. Deze themadag was bedoeld voor de opgeleide verhoorders in de kindvriendelijke studio.

Tweedaagse Gesprekstraining voor Letselschade-experts
Tweedaags trainingsprogramma voor letselschade-experts met als doel gesprekstechnische handvatten te bieden voor het zo effectief mogelijk inwinnen van feitelijke informatie in gesprekken met betrekking tot letselschade.

Eéndaagse Training Enquête- of Onderzoekscommissie
Het bijgevoegde programma geeft een indruk van de invulling van een ééndaagse training voor een enquête- of onderzoekscommissie. Deze training werd gegeven aan verschillende enquête- en onderzoekscommissies van gemeentes. Ook werd deze training verzorgd voor een onderzoekscommissie van een provincie.

Tweedaagse Training Enquêtecommissie
Bijgevoegd programma geeft een indruk van een tweedaagse training, zoals deze werd verzorgd voor een enquêtecommissie van een gemeente.

Trainingsdag 'Horen' voor een Klachtencommissie Seksuele Intimidatie
Bijgevoegd programma geeft een indruk van een trainingsdag zoals deze werd verzorgd voor een aantal klachtencommissies seksuele intimidatie.

Bijscholingsdag Het Horen van Kinderen in Huiselijk Geweldzaken
Het Horen van Kinderen in Huiselijk Geweldzaken was een bijscholingsdag voor studioverhoorders: speciaal opgeleide rechercheurs die kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar in het kader van een strafrechtelijk onderzoek horen als getuige. Deze verhoren vinden plaats in de daarvoor speciaal ingerichte verhoorstudio's van de politie. Het overgrote deel van deze verhoren heeft betrekking op vermoedens van seksueel misbruik. Er is echter een toenemend aantal kinderen dat gehoord wordt in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar huiselijk geweld.

Bijscholingsdagen Verdachtenverhoor
De Bijscholingsdagen Verdachtenverhoor waren bedoeld voor rechercheurs die zich al gespecialiseerd hebben in het verdachtenverhoor of zich hierin verder willen verdiepen. Het programma bestond uit drie dagen, waarop afzonderlijk ingeschreven kon worden.

Seminar Verdachtenverhoor
Het Seminar Verdachtenverhoor was een tweedaagse bijeenkomst waarin vooral Britse politiefunctionarissen en wetenschappers hun zienswijze op het verdachtenverhoor naar voren brachten. In Groot Britannië is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van het verdachtenverhoor, zowel qua wetgeving als qua training van rechercheurs. Dit heeft onder andere te maken met een aantal geruchtmakende gerechtelijke dwalingen in Groot Britannië (waaronder 'The Guilford Four' en 'The Birmingham Six').

Studiedag Het Horen van Kinderen als Getuige
Het Horen van Kinderen als Getuige was een studiedag voor leden van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht over het horen van kinderen als getuige binnen het strafrechtelijk onderzoek.

Studiedag Valse Aangifte in Zedenzaken
Valse Aangifte in Zedenzaken was een studiedag voor zedenrechercheurs en andere geïnteresseerden over de kenmerken van een valse aangifte in een zedenzaak, de oorzaken van het doen van een valse aangifte en de problemen die een valse aangifte met zich mee kan brengen voor de vals beschuldigde.